24 augustus 2016

“Belangenbehartiging voor senioren zichtbaarder maken”

CNV-bestuurslid Willem Jelle Berg ziet duidelijke opdracht:

“BELANGENBEHARTIGING VOOR SENIOREN ZICHTBAARDER MAKEN”
Door: Jan Spijk

 

Binnen het dagelijks bestuur van CNV Vakcentrale is Willem Jelle Berg verantwoordelijk voor het seniorenbeleid. Hoe kijkt hij aan tegen
de plaats van senioren binnen het CNV?
Allereerst is hij heel erg duidelijk: senioren zijn volwaardige leden van het CNV. “Zij dragen onze club op heel veel terreinen als je kijkt naar het vrijwilligerswerk. En ze zijn wat mij betreft voortrekkers van hoe we als vakbond zouden moeten werken.” Hij doelt dan op de decentralisatie van allerlei overheidstaken als jeugdzorg, arbeidsmarktbeleid en zorg. “In de regionale werkbedrijven draagt de vakbeweging medeverantwoordelijkheid om mensen met een arbeidshandicap weer aan het werk te krijgen. Ik voorzie verder dat er regionale overleggen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen. Ook hier zie ik een rol voor senioren. Sterker, we hebben ze daar hard nodig.” Hij ziet volop kansen voor de groepen senioren van zowel CNV Connectief als CNV Vakmensen, omdat die al erg actief zijn in de regio.

 

Welke ontwikkeling zie je in de belangenbehartiging van senioren?
“Wat ik zie gebeuren is dat de gepensioneerden zich enorm emanciperen. Dat zag je vorige zomer toen de eerste koopkrachtplaatjes naar buiten kwamen. Duidelijk was dat gepensioneerden er op achteruit gingen. Toen wisten de vertegenwoordigers van de bonden mij meteen te vinden. We hebben toen een brief opgesteld en naar de Tweede kamer gestuurd waarbij we aandacht hebben gevraagd voor de inkomenspositie van de gepensioneerden. Dat heeft gelukkig geleid tot bijstelling van het beleid van het kabinet. De aanvankelijk voorgestelde verslechtering is teruggedraaid.” Lees meer op onze themapagina’s.

 

Nu is er ook onrust onder de gepensioneerden. Er is zelfs een roep om de straat op te gaan, richting Malieveld. Doet het CNV genoeg voor de gepensioneerden?

“We doen nooit genoeg voor al onze leden. Toch denk ik niet dat de gepensioneerden stiefmoederlijk bedeeld zijn. Naast de brief voor Prinsjesdag, hebben we in ons persbericht expliciet aandacht gevraagd voor de koopkrachtpositie van gepensioneerden. Daarna zijn we dat ook gaan doen in lobbygesprekken met politici. Een ander probleem is dat pensioenfondsen niet kunnen of mogen indexeren. Daarom hebben we de staatssecretaris hierover een brief geschreven, omdat haar beleid er niet toe bijdraagt dat de dekkingsgraad van de fondsen stijgt. Nu hebben we wel iets bereikt, maar nog onvoldoende. Toch is het aan de vakbeweging te danken dat er iets bereikt is doordat onze vertegenwoordigers in de pensioenfondsen zich sterk hebben gemaakt voor de belangen van gepensioneerden.”

 

Hoe wordt de politiek verder beïnvloed om de koopkrachtpositie van senioren te verbeteren?
“We hebben de koopkrachtgevolgen van het belastingplan van het kabinet voor gepensioneerden kunnen verzachten. Je ziet nu al een aanloop richting verkiezingen in uiterlijk 2017. We zullen alle CNV-thema’s voor het voetlicht brengen bij politieke partijen om de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Dus ook de inkomenspositie van gepensioneerden.”

Hoe kan het CNV de belangenbehartiging aan senioren zichtbaarder maken?

“Dat gaan we in 2016 zeker doen. Deze website is daar al een voorbeeld van. We delen belangrijke informatie met al onze seniorleden. Daarnaast ontvangen al onze oudere leden – naast de informatie van hun eigen vakbond – twee keer per jaar de CNV Seniorenkrant. De 500 belastingzittingen in het land worden ook door gepensioneerden bezocht. Het ministerie van Financiën laat zich lovend uit over de kwaliteit van onze vrijwilligers. In het najaar beleggen we weer 15 bijeenkomsten in het land met interessante onderwerpen voor onze seniorleden. En op www.cnvsenioren.nl gaan we de nieuwsvoorziening en dienstverlening voor senioren op een rij zetten. Daar gaan we ook zichtbaar maken wat voor werk we allemaal doen. We zijn er als vakbeweging erg goed in het licht onder de korenmaat te steken. Als je zo veel licht hebt, mag je dat best bovenop de korenmaat zetten.”

 

Welke rol is er weggelegd voor de Senioren Adviesraad (SAR)?
“Een belangrijk adviesorgaan voor mij als bestuurder. Hierin zitten vertegenwoordigers van de verschillende bonden die mij adviseren over onderwerpen die senioren raken. De SAR heeft vorig zomer een belangrijke rol gespeeld bij de lobby richting politiek om de koopkrachtplaatjes voor gepensioneerden te verbeteren.”

 

Er wordt hard gewerkt aan samenwerking tussen de seniorengeledingen binnen het CNV. Hoe kijk je daar tegen aan?
“Ik ben niet zo van de structuur maar van de inhoud. Waar je kunt samenwerken moet je dat doen. Zo hoort het ook wat mij betreft. Als je op basis van inhoud kunt samenwerken, is dat prachtig. De seniorleden blijven overigens lid van de eigen bond die ook specifieke activiteiten voor de eigen leden blijft organiseren. De samenwerking zie je ook op de jubilarissenbijeenkomsten. Ook daar zijn veel gepensioneerden actief als vrijwilliger.”

 

Waar staat CNV Senioren over een jaar?
“Dan hebben we een actuele website, delen we veel informatie met de nieuwsbrieven, we laten ons horen in lokale raden, zoals WMO-raden en participatieraden. We blijven goed in belastingservice en regionale activiteiten. We weten dan ook of we goed zijn in keukentafelgesprekken met de gemeente over het recht op zorg.”

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg ziet duidelijke opdracht

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg ziet duidelijke opdracht

Willem Jelle Berg is lid van het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale. Hij houdt zich binnen het bestuur bezig met pensioenen, sociale zaken, de collectieve sector, macro-economische zaken en belastingen. In 2000 werd hij landelijk onderhandelaar bij CNV Publieke Zaak. In 2006 maakte hij zijn entree in het Dagelijks Bestuur van CNV Onderwijs. Beide bonden zijn inmiddels gefuseerd tot CNV Connectief. Vanaf 2014 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van Vakcentrale CNV.

Ook interessant voor u