Pensioen en AOW

Recente CNV-acties
Tweede Kamer bankjes
Het CNV is vertegenwoordigd in vele pensioenfondsbesturen. Daarnaast denkt het CNV ook na over de toekomst van het pensioenstelsel. Want ook uw kinderen en kleinkinderen willen kunnen vertrouwen op een financieel onbezorgde oude dag.

Pensioenakkoord

Er is jarenlang over onderhandeld en de leden van CNV hebben er fors actie voor gevoerd. CNV, collega-vakbonden, werkgevers en kabinet bereikten een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. De pensioenacties en publiciteit in de afgelopen maanden maakten dat minister en werkgevers weer aan tafel kwamen en nu wel bereid waren om met ons goede afspraken te maken.   Tot 14 juni 2019,  konden de CNV-leden stemmen over dit akkoord. 79% van de leden stemde voor het akkoord.

Brief

Woensdag 20 juni 2018 sprak minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leden van de Tweede Kamer over verschillende pensioenonderwerpen. In aanloop naar dit overleg stuurden de vakcentrales FNV, CNV en VCP een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer en naar minister Koolmees.

Daarin vragen de vakcentrales aandacht voor versoepeling van de strenge rekenregels, die pensioenfondsen nu moeten gebruiken om vast te stellen of ze voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen verhogen. Door deze strenge rekenregels zijn veel pensioenen van werknemers en pensioengerechtigden al lange tijd niet verhoogd of zelfs gekort. De vakcentrales willen dat de pensioenfondsen de pensioenen weer snel kunnen verhogen. Kijk hier voor meer informatie over de brief.

Niet uitgenodigd

Strenge Nederlandse rekenregels voor pensioenen verhinderen al 10 jaar dat uitkeringen en aanspraken meegroeien met de stijging van prijzen en lonen. De vakbonden CNV, FNV en VCP vragen daarom al een hele tijd om een kritische evaluatie door de Tweede Kamer. Nu er eindelijk (juni 2018) een beperkte evaluatie ligt, zijn de bonden niet uitgenodigd om mee te praten tijdens een rondetafelgesprek.

Willem Jelle Berg, bestuurder CNV: ‘Veel gepensioneerden, maar ook actieve werkenden hebben de laatste jaren hun pensioen niet zien stijgen, terwijl de prijzen wel gestegen zijn. Er is begrip in crisistijden, maar nu de economie weer aantrekt, wringt dit toetsingskader. Goed dat de Kamer een evaluatie bespreekt. Vreemd om het geluid van werknemer en gepensioneerden niet willen horen.’ Lees hier verder.

Reaktie op het regeerakkoord 2017

Op 10 oktober 2017 presenteerden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. In algemene zin merkt het CNV op dat dit regeerakkoord tegemoet komt op een aantal punten die soms al heel lang op de verlanglijst van het CNV staan. Er zijn ook onderwerpen die de nieuwe regering geheel laat liggen of waar het nieuwe kabinet zelfs kiest voor concrete verslechteringen. De politiek laat zo voor heel veel mensen de onzekerheid die ze ervaren voortbestaan. Dit is teleurstellend.

Koopkracht

De nieuwe regering zet in op koopkrachtverbetering voor de middengroepen. Het CNV omarmt deze keuze. Het is inderdaad zo dat deze groep werkenden de butsen heeft opgelopen in de voorbije crisisjaren. Tegelijkertijd mogen we onze ogen nooit sluiten voor de effecten op de koopkracht van gepensioneerden. Het CNV is niet blij met de plannen om het lage btw-tarief op te hogen van 6 naar 9 procent. Vooral omdat deze btw-verhoging te grofmazig is en de koopkracht negatief beïnvloedt.

Pensioenen en AOW

Het kabinet geeft ruimte aan sociale partners om met voorstellen te komen ten aanzien van ons pensioenstelsel. Het is goed dat het kabinet erkent dat pensioenen het domein van sociale partners zijn. Het CNV ziet ook dat voor het draagvlak onder het stelsel aanpassingen nodig zijn. Met behoud van essentiële elementen: solidariteit, collectiviteit en de verplichtstelling. Daarnaast moeten wijzigingen in het stelsel zeer zorgvuldig doorgevoerd worden. Dat is een ingewikkeld traject en kost tijd. Echter, in het regeerakkoord lijkt het nieuwe kabinet te suggereren dat er al een akkoord is in de Sociaal Economische Raad (SER) over een nieuw pensioenstelsel. Daarbij worden – simpel gezegd – persoonlijke pensioenpotjes opgebouwd vanuit een collectieve dekking. De partijen in de SER onderzoeken inderdaad de mogelijkheden van een nieuw pensioenstelsel. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop.

De volledige reactie van CNV op het regeerakkoord is hier te vinden

Reaktie van het CNV op versnelde verhoging AOW leeftijd

Het tempo van de stijging van de AOW-leeftijd is veel te snel, werknemers kunnen zich hier niet goed op voorbereiden. Veel werknemers kunnen pas met pensioen op AOW-leeftijd, en dat wordt straks 67 jaar en drie maanden. Voor veel werknemers gaat dat echt veel te snel.” Dat zegt Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op het debat op 20 september 2017 in de Tweede Kamer over de gevolgen van de versneld verhoogde AOW-leeftijd voor werknemers met fysiek zware beroepen.

Dit jaar is de AOW-leeftijd 65 jaar en negen maanden. Deze wordt echter stapsgewijs steeds verder verhoogd. In 2022 al zal de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden zijn. Limmen: “Dat de AOW-leeftijd omhoog moest, omdat we met zijn allen ouder worden, dat begrijp ik.” Maar de CNV-voorzitter wijst erop dat sociale partners eerder afspraken hebben gemaakt met de regering over het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd. “Dat zou veel langzamer gaan dan nu het geval is. Het tempo is door eenzijdig ingrijpen vanuit de politiek onverantwoord hoog komen te liggen en werknemers hebben zo te weinig kans zich op de nieuwe verhoogde AOW-leeftijd voor te bereiden. Bovendien zijn veel oudere werknemers nu nog langdurig werkloos. Ook daar moet nu echt snel iets aan gebeuren.”

Flexibele AOW-ingangsdatum
Al jaren pleit het CNV ervoor dat mensen zelf de ingangsdatum van hun AOW kunnen kiezen. Limmen: “Zij kunnen dan zelf de verantwoordelijkheid nemen om te kiezen wanneer zij willen stoppen met werken. Als dat eerder is dan de door de regering vastgestelde wettelijke AOW-leeftijd, dan is hun AOW-uitkering vervolgens lager. Er wordt dan immers minder opgebouwd en er moet langer worden uitbetaald. Maar die keuzemogelijkheid moet er zijn. Heel belangrijk is het dat werknemers nooit door hun werkgever of door de overheid gedwongen worden om eerder dan de vastgestelde wettelijke AOW-leeftijd met de AOW te gaan.”

Fysiek zware beroepen in de knel
Limmen: “Het is inmiddels glashelder dat het voor veel werknemers met fysiek zware beroepen niet mogelijk is om door te werken tot de verhoogde AOW-leeftijd. Voor deze groep werknemers moet een adequate oplossing gevonden worden. Het kan immers niet zo zijn dat wij als maatschappij kunnen accepteren dat deze groep werknemers vlak vóór AOW-leeftijd massaal ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt. Vaak zijn het juist werknemers met fysiek zware beroepen die al op jonge leeftijd zijn begonnen te werken. Het is niet meer dan onze plicht er voor te zorgen dat ook zij in goede gezondheid van hun welverdiende AOW kunnen genieten.”

Prinsjesdag 2017

Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de begroting voor het komende jaar presenteert. Dit jaar gaat die begroting vooral over de vraag wie er profiteert van de groeiende economie.  Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, reageert: ‘De bedrijfswinsten gieren door het dak, maar de onzekerheid in de samenleving neemt alleen maar toe. Dat kan niet zo zijn. Nu het eindelijk beter gaat met Nederland moet iedereen kunnen profiteren van die welvaart, zeker de middengroepen die in de crisis de grootste offers gebracht hebben. Echte groei reflecteert zich in vaste banen en fatsoenlijk loon.’

Laat ouderen structureel meedelen in de  groei
Limmen: ‘Ouderen met een klein pensioen blijven achter bij de algemene koopkrachtstijging en mensen met een pensioen van gemiddeld 37.000 euro of meer gaan er zelfs op achteruit. Dat kan niet zo zijn. Vooral middengroepen en ouderen moeten nu eindelijk eens voelen dat het ons economisch beter gaat, want zij zijn het die tijdens de crisis de grootste offers gebracht hebben. En dát is de opdracht voor het nieuwe kabinet.

Onzekerheid groeit
Limmen: ‘Inmiddels werkt bijna 40% van de middengroepen op een flexcontract, ouders moeten bijspringen bij studerende kinderen. Steeds vaker zijn middengroepen afhankelijk van een tweede inkomen om het hoofd boven water te houden. Daarom ligt bijvoorbeeld ook de eigen bijdrage aan de zorg heel gevoelig. Op de woningmarkt vallen deze groepen ook nog eens tussen wal en schip. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar de vrije huur- en koopmarkt is veel te duur. Vooruit kijken, een gezin stichten, is voor deze groep steeds moeilijker en dat moet stoppen.

Deze problemen masseer je niet weg met alleen maar extra koopkracht. Het vraagt van een nieuw kabinet ingrepen om zekerheid te bieden aan mensen. Het terugdringen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet daarvan de kern vormen. Ook de ouderenwerkloosheid moet worden aangepakt. Jongeren verdienen een betere start op de arbeidsmarkt dan het zoveelste tijdelijk contract.

Investeer in onderwijs
‘Misschien wel mijn grootste teleurstelling in deze begroting zit hem in het voorstel omtrent het loon voor leraren. Leerkrachten in het primair onderwijs hebben recht op een beter salaris en minder werkdruk, dat vraagt structurele investeringen van het kabinet. De huidige toezegging is onvoldoende, de acties in het onderwijs gaan door zolang leraren en leraressen op de basisschool er niet echt een flinke duit bij krijgen. Het nieuwe kabinet zal moeten leveren.’

Brief aan informateur Schippers

Op 4 april 2017 heeft het CNV een brief aan informateur Schippers gestuurd. In deze brief  geeft het CNV te kennen hoe belangrijk CNV het vindt dat de belangen van senioren mee genomen worden  in het proces.  De volgende twee passages uit de brief hebben betrekking op de belangen van m.n. senioren:

Een zeker pensioen

Meer zekerheid voor werknemers op de arbeidsmarkt moet samengaan met meer aandacht voor de positie van gepensioneerden, zeker als het gaat om hun koopkrachtpositie en die van toekomstige generaties gepensioneerden. Hiervoor is een goed pensioenstelsel essentieel. ‘Collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling’ zijn wat mij betreft de pijlers van een goed pensioenstelsel. Deze pijlers zouden ook de pijlers moeten zijn voor het kabinetsbeleid als het gaat om pensioenen.

Investeer in de samenleving

Behalve meer zekerheid voor werkenden en gepensioneerden vraag ik een nieuw kabinet te investeren in de samenleving. Investeer bijvoorbeeld in de publieke sector; zorg voor meer mensen in onder andere de thuiszorg, in het verpleeghuis en in de klas. Maak daarom een einde aan de vacaturestops die er nu nog steeds in sommige sectoren zijn. Geef daarbij vertrouwen en ruimte aan de professionals, die oproep geldt overigens ook aan de werkgevers in de marktsector. Op die wijze ontstaan aantrekkelijke beroepen en borg je de kwaliteit in zowel markt als publieke sector.

De volledige brief van het CNV aan informateur Schippers vindt u hier.

Brief

De drie vakcentrales CNV, FNV en VCP stuurden in januari 2016 een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de brief werden zorgen geuit over de rekenrente en de overbruggingsregeling AOW, waardoor mensen in de problemen komen. Lees meer.

In juni werd opnieuw een  brief gestuurd, nu ter voorbereiding op het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.

⇒Kijk ook eens op onze nieuwspagina

 

Wijzigingen met ingang van 2015
Met ingang van 2015 is er een aantal zaken veranderd rondom uw pensioen. Op de site van het CNV een overzicht.

⇒Kijk ook eens op de pagina over koopkracht en belastingen.

 

CNV-speerpunten
Het CNV wil dat uw pensioen, wanneer dat mogelijk is, meestijgt met de gestegen prijzen. Dit heet indexeren. Door de slechte economie van de afgelopen jaren en de lage rente hebben veel fondsen hiervoor nu te weinig geld in kas. Er is veel financiële deskundigheid nodig om de spaarpotten van de fondsen te laten groeien. Alleen dan kan uw pensioen weer geïndexeerd worden. Een andere prioriteit voor het CNV is beleggen op een mens- en milieuvriendelijke manier.

 

Invloed in pensioenfondsbesturen
De meeste pensioenfondsbesturen bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, waaronder het CNV en staan onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De deskundigheid van de pensioenfondsbestuurders staat natuurlijk voorop. De Nederlandsche Bank toetst de CNV-pensioenfondsbestuurders op geschiktheid en zij worden voortdurend bijgeschoold.

 

CNV streeft naar gevarieerd pensioenfondsbestuurDiversiteit
Het CNV vindt ook de samenstelling van het bestuur belangrijk. Het CNV heeft daarom, samen met de andere vakorganisaties, een overeenkomst ondertekend. Het CNV wil hiermee bereiken dat de samenstelling van de pensioenfondsbesturen gevarieerder wordt. Voor een evenwichtig beleid is het namelijk goed als bestuurders onderling verschillen wat betreft leeftijd, etniciteit en sekse.

 

Toezicht en verantwoording
CNV-leden houden toezicht op de pensioenfondsbesturen via de verantwoordingsorganen. Een verantwoordingsorgaan bestaat uit deelnemers van het pensioenfonds. Deze deelnemers zijn mensen die nog werken én gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan adviseert het pensioenfondsbestuur gevraagd en ongevraagd. Een pensioenfondsbestuur organiseert zelf de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Via uw eigen vakbond ontvangt u hier dan informatie over.

 

Toekomst pensioenstelstel
oudere vrouw plus jongere met huisje in hand verkleind2
Nederland wordt internationaal geroemd om zijn pensioenstelsel. Dat willen we natuurlijk graag zou houden. Ook voor de generaties na u. Het CNV denkt na over de inrichting van een pensioenstelsel dat ook in de toekomst voldoende zekerheid biedt voor alle pensioengerechtigden. Dat doet het CNV samen met andere maatschappelijke organisaties binnen de Sociaal Economische Raad (SER). Uitgangspunten voor het CNV:

* Het behoud van een collectieve pensioenvoorziening
* Solidariteit
* Verplichtstelling
* Opbouw van een toereikend pensioen voor alle werkenden: mensen in loondienst én zelfstandig ondernemers (zzp-ers)
* Pensioen is niet bedoeld om wonen en zorg mee te financieren
* Pensioen is een arbeidsvoorwaarde

Ook interessant voor u

Pensioenupdate CNV
01 november 2019