De zorg verandert

 

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd rond de zorg. Rijkstaken zijn overgeheveld naar de gemeenten. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners staan en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Wilt u meer weten over wat de veranderingen in de zorg voor ú betekenen? Neem dan eens een kijkje op de website van  ‘De Zorg Verandert’. Adviseurs van dit landelijke programma – dat ondersteuning krijgt van het ministerie van VWS – waren ook betrokken bij de succesvolle regionale informatiebijeenkomsten van CNV Senioren.

Hulp bij het Keukentafelgesprek
Als u een voorziening of zorg nodig heeft via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld hulp in de huishouding, is een eerste gesprek met de gemeente een vereiste. De gemeente is namelijk verplicht u maatwerk aan te bieden, passend bij uw persoonlijke situatie. Dit gesprek wordt ook wel het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. Samen met u bekijkt de gemeente wat u eventueel nog zelf kunt – al dan niet met ondersteuning uit uw eigen netwerk – . De uitkomst van dit gesprek is bepalend voor de zorg die u via de gemeente krijgt. Een belangrijk gesprek waar veel van af hangt.

Het CNV helpt
Het is verstandig om iemand mee te nemen naar zo’n ‘keukentafelgesprek’. Een paar extra ogen en oren. Dat kan een familielid zijn of iemand anders die u kent en vertrouwt. Maar u kunt nu ook een beroep doen op een goed opgeleide vertrouwenspersoon van het CNV. Meer weten? Klik hier voor informatie.

Invloed op beleid
Gemeenten hebben, binnen bepaalde kaders, vrijheid om de WMO naar eigen inzicht uit te voeren. Het gemeentebestuur – het college van Burgemeester en Wethouders – staat hierbij onder controle van de gemeenteraad. Bent u het niet eens met het gevoerde beleid in uw gemeente? Benader dan eens een van de gemeenteraadsleden! Maar ook het CNV kan op verschillende manieren invloed uitoefenen, bijvoorbeeld via de lokale WMO- of andere cliëntenraden.

Het CNV is ook lándelijk aangehaakt bij de ontwikkelingen rond de langdurige zorg en ondersteuning thuis. In de landelijke ‘WMO-kamer’ overleggen gemeenten (verenigd via de VNG) en werkgevers en werknemers (verenigd in de Stichting van de Arbeid) over ontwikkelingen en vernieuwing op het terrein van zorg, welzijn en persoonlijke ondersteuning.

De toekomst van de zorg: onze zorg!
De betaalbaarheid van de zorg is ook onze zorg. Samen met de andere partijen in de Sociaal Economische Raad, heeft het CNV een ontwerpadvies aan de regering uitgebracht. In dit advies staan aanbevelingen hoe de zorg ook in de toekomst voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk kan blijven.

Zorg zelf regelen?
Wilt u ook tot op de hoogste leeftijd langer en beter zelfstandig wonen? Regelt u dingen graag zelf? Kijk dan eens op www.alleszelf.nl. Eén platform voor ouderen in Nederland. Met steeds meer diensten en oplossingen (disclaimer: het CNV is niet aanspreekbaar op de inhoud van de artikelen op deze site of de diensten die via deze site worden aangeboden).

Tegengaan van Eenzaamheid

Coalitie Erbij, waar CNV Connectief zich bij aan heeft gesloten, is hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer dan veertig bij haar aangesloten organisaties werken samen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Kijk eens hier voor meer informatie en voor advies, tips en activiteiten m.b.t het tegengaan en het voorkomen van eenzaamheid.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijkere samenleving

Twintig organisaties, waaronder CNV Zorg & Welzijn doen een pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving door meer samenhang in initiatieven en projecten voor ouderen. Daarmee moet er meer oog zijn voor het welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Met het pleidooi, dat 20 november 2017 werd overhandigd aan minister De Jonge van VWS, jagen de partijen samen de beweging naar zo’n samenleving aan.

De interim voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, Jan de Vries, ondersteunt dit pleidooi van harte: ‘Medewerkers in zorg en welzijn willen het beste voor ouderen en dragen daarin bij door het geven van liefdevolle zorg en aandacht. Ons pleidooi is dat zij daarvoor voldoende tijd en ruimte krijgen. Onze leden worden ook oud en willen ook zelf zorg ontvangen door voldoende en vitale medewerkers, want zorg blijft mensenwerk. Daarom is het goed dat ouderen en werkenden in dit pleidooi samen optrekken.’

Het hele artikel vindt u onder deze link

CNV en mantelzorg

hands-216982Iedereen kan het overkomen. Soms zelfs van de een op andere dag. Het (moeten) verlenen van intensieve, vaak langdurige zorg aan een dierbare. Dat noemen we mantelzorg. Mantelzorg is zorg die u geeft aan een hulpbehoevende in uw directe omgeving. Bijvoorbeeld uw partner, ouder, of een (chronisch) ziek kind.

Afspraken tussen werkgever en medewerker
Als werknemersorganisatie zet het CNV er zich voor in om de combinatie van werk met mantelzorgtaken eenvoudiger te maken. Deze combinatie is nu vaak te zwaar, vooral als een werknemer lange tijd moet mantelzorgen. Het CNV stimuleert dat er op de werkvloer, tussen werknemer en werkgever, in goed overleg afspraken gemaakt worden. Daarbij gaat het vaak om maatwerk.  Een belangrijk aandachtspunt in het CNV arbeidsvoorwaardenbeleid!

Maar er is meer nodig. Het CNV pleit daarom voor een betere, betaalde verlofregeling voor mantelzorgers die langdurig moeten zorgen. Dat geeft werkgevers en werknemers het zetje in de rug om daadwerkelijk met elkaar tot goede afspraken te komen. En het voorkomt dat werknemers op den duur overbelast raken en uitvallen.

Meer lezen? Klik op de onderstaande links naar de nieuwsberichten over mantelzorg van het CNV.

Mantelzorg: hoe werkt het en wat zijn  de regelingen? Klik svp hier

CNV-voorzitter: ondersteun mantelzorgers met regeling voor betaald verlof: 19 jan 2016
CNV: Geef mantelzorgers meer ruimte: 6 jan 2016
CNV: haal werkende mantelzorgers uit het verdomhoekje: 8 sep 2015
CNV wil langdurig verlof beter regelen: 24 maart 2015
CNV: wettelijk betaald verlof voor mantelzorger blijft noodzaak: 16 dec 2014
CNV: werkende mantelzorger wil goede verlofregeling: 10 nov 2014

Samen invloed uitoefenen

overlegtafel drie personenU kunt uw stem laten horen via de gemeentelijke WMO-raad of Participatieraad. Gemeenten zijn verplicht om hun ‘cliënten’ inspraak te geven bij het beleid. Om die reden is er meestal een ‘cliëntenraad’ in uw gemeente. Zo’n raad bestaat uit deskundige en betrokken inwoners en/of uit vertegenwoordigers van welzijns- en ouderenorganisatie en soms ook vakbonden. Een gemeente kan zelf de samenstelling van zo’n raad bepalen maar moet dit wel vastleggen in een gemeentelijke verordening. De gemeenteraad beslist hier dan over. Op de website van uw gemeente is hierover informatie te vinden.

 

iets voor u?

Marianne Uitendaal bijeenkomstZiet u voor uzelf in uw gemeente een rol weggelegd in zo’n WMO- of brede participatieraad? Of vervult u al zo’n rol én bent u CNV-lid? Het CNV wil graag zijn netwerk van actieve leden uitbreiden! Alleen met uw inbreng kunnen we signalen uit het land over het voetlicht brengen bij de landelijke politiek. In ruil ondersteunen wij u onder andere met nuttige informatie. Ook kunt u jaarlijks een uitnodiging tegemoet zien voor een landelijke ontmoetingsbijeenkomst. Neem voor meer informatie contact op met de landelijk coördinator bij het CNV. Samen staan we sterker!

 

 

Ook interessant voor u